Verzamelbijeenkomst (on)zichtbare aanwezigheid van het slavernijverleden (=VOL)

Datum
donderdag 15 juli 2021
Tijd
18:00
- 19:30 uur
Locatie

OBA Imagine IC

Bijlmerplein 393

1102 DK Amsterdam Zuidoost

In samen­werk­ing met Muse­um Van Loon organ­iseert Imag­ine IC deze zomer een 3‑tal gesprekken over de (on)zichtbare aan­wezigheid van het slav­erni­jverleden. We weten dat ons verleden sporen achter­laat die we tot in het heden zien en voe­len. Soms zijn die sporen heel herken­baar, soms beho­even ze extra duid­ing. Of juist een andere duid­ing omdat het ver­haal dat er tot nu toe bij verteld werd een ander ver­haal overstemd. 

Hier­bij gaat de aan­dacht onder andere uit naar de (on)zichtbare door­w­erk­ing van het slav­erni­jverleden voor inwon­ers van Ned­er­land met een fam­i­liegeschiede­nis in een en/of meerdere lan­den waarmee Ned­er­land een kolo­ni­aal verleden deelt, zoals Indone­sië, Suri­name, Aru­ba, Curaçao, Sint-Maarten, Sint Eusta­sius, Saba en Bonaire. Tij­dens pub­lieke debat­ten hierover wordt vaak ver­schil gemaakt tussen ver­schil­lende groepen. Ieders iden­titeit bestaat echter uit meer delen dan alleen 2 kan­ten. Hoe ga je om met vra­gen als ‘Waar hoor jij bij?’ of ‘Aan welke kant van de Keti Koti-tafel ga jij zit­ten’? En hoe draag jij bij aan de zicht­baarheid van jouw ver­haal en per­spec­tief, op plekken waar die afwezig lijkt te zijn?

Tij­dens het gesprek, geleid door Jules Rijssen van Imag­ine IC, bespreken we welke zak­en (ver­halen, tra­di­ties, objecten etc.) voor ons allen van belang zijn om je op een plek thuis te voe­len, welke betekenis­sen je aan deze zak­en geeft en hoe die zicht­baar te mak­en zijn.

Muse­um Van Loon
Opengesteld voor pub­liek biedt Muse­um Van Loon sinds 1973 de bezoek­er de unieke mogelijkheid om de won­ing van een Ams­ter­damse regen­ten­fam­i­lie te bezoeken. De bezoek­er staat oog in oog met de bewon­ers van toen en ervaart de woon­cul­tu­ur in de oor­spronke­lijke his­torische omgev­ing en sfeer. De geschiede­nis van de fam­i­lie Van Loon geeft daar­bij aan­lei­d­ing voor het organ­is­eren van tijdelijke ten­toon­stellin­gen met de fam­i­liegeschiede­nis, het huis of de col­lec­tie als uitgangspunt.

Imag­ine IC
Erf­goed vertelt wie we samen zijn. En wie we willen wor­den. Iedereen heeft daarin een stem. Imag­ine IC is daarom een open vlo­er voor onder­han­del­ing over de samen­stelling van het col­lec­tieve geheugen van Ams­ter­dam.

Uitn­odig­ing Verza­mel­bi­jeenkomst (on)zichtbare aan­wezigheid van het slav­erni­jverleden
Datum:
 don­derdag 15 juli 2021
Tijd: 18.00 — 19.30 uur (inloop 17.30 uur)
Mod­er­a­tor: Jules Rijssen, verza­mel­netwerk­er Imag­ine IC
Plaats: Imag­ine IC, Bijlmer­plein 393, Ams­ter­dam
Toe­gang: gratis, met het oog op de COVID-19-maa­trege­len is vooraan­meld­ing ver­plicht en inmid­dels zijn de aan­meldin­gen gesloten. 

De bijeenkomst wordt filmisch vast­gelegd voor het buurtarchief. Mocht je bezwaar hebben gefilmd te wor­den, laat het ons van tevoren weten.

Museum van loon
IIC logo uptodate
Logo Kickstart Cultuurfonds
AFK met Rood CMYK Liggend

Datum
donderdag 15 juli 2021
Tijd
18:00
- 19:30 uur
Locatie

OBA Imagine IC

Bijlmerplein 393

1102 DK Amsterdam Zuidoost

Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.