Verzamelbijeenkomst De opkomst van de lokale media in Amsterdam Zuidoost

Datum
dinsdag 6 april 2021
Tijd
19:00
- 20:30 uur
Locatie

Online

In de jaren 70 wer­den er in de Ams­ter­dam diverse pirat­en radio- en tv-uitzendin­gen gemaakt. Ams­ter­dammers van aller­lei achter­gron­den had­den elka­ar ver­halen te vertellen. En zij die als migrant waren aangekomen wilden ook graag infor­matie en nieuws uitwisse­len over hun herkom­st­land en/of over actuele zak­en zoals arbeid, huisvest­ing, onder­wi­js, enzovoort. Vanu­it de Bijlmer­meer wer­den er ook ver­schil­lende ille­gale radio- en tv-uitzendin­gen gemaakt.

We organ­is­eren op 6 april 2021 een dig­i­tale verza­mel­bi­jeenkomst om met jul­lie in gesprek te gaan over lokale media. De bijeenkomst wordt geleid door Jes­si­ca Dik­moet, inwon­er van Zuidoost en jour­nal­ist. We willen tij­dens deze verza­mel­bi­jeenkomst opzoek naar antwo­or­den op vra­gen als: wat heeft de lokale media in het bij­zon­der de lokale radio betek­end voor mensen? Welke ver­halen wer­den er in de begin­jaren van pirat­en-uitzendin­gen verteld? Hoe zag de organ­isatie ron­dom de uitzendin­gen in de beginda­gen eruit? Wer­den er programma’s gemaakt of waren het lange uitzendin­gen die de hele dag doorgingen?

Uitn­odig­ing voor de dig­i­tale bijeenkomst
Heb je zelf ver­halen of objecten, of ben of ken je per­so­n­en die betrokken zijn geweest bij de diverse lokale media dan word je van harte uitgen­odigd om deel te nemen aan de dig­i­tale verza­mel­bi­jeenkomst van april.

Deze bijeenkomst is de eerste van een serie bijeenkom­sten en inter­views die gehouden zullen wor­den ter voor­berei­d­ing op een ten­toon­stelling over de lokale media die in het najaar zal wor­den gere­aliseerd.

Wil je wel meew­erken maar lukt het niet om dit keer aan te sluiten? Neem dan alvast con­tact op met Jules Rijssen via jules@imagineic.nl dan nemen we per­soon­lijk con­tact met je op.

Verza­mel­bi­jeenkomst De opkomst van de lokale media
Datum: 
dins­dag 6 april 2021
Tijd: 19.00 uur — 20.30 uur, inloggen vanaf 18.45 uur
Online: Geor­gan­iseerd door Imag­ine IC via Zoom: Aan­melden kan via deze link, je ont­vangt dan een link om aan de verza­mel­bi­jeenkomst deel te nemen.
Toe­gang: gratis, aan­melden via deze link tot en met 5 april 2021
Meer info: Jules Rijssen, verza­mel­netwerk­er Imag­ine IC via info@imagineic.nl

Datum
dinsdag 6 april 2021
Tijd
19:00
- 20:30 uur
Locatie

Online

Delen

Gerelateerd

Verzamelbijeenkomst De opkomst van de lokale media in Amsterdam Zuidoost

Dagelijks Leven

Tune In, Fade Out

Zuidoost kent een lange traditie van media-maken. Wat begon als radiopiraterij is inmiddels uitgegroeid tot een enorm divers netwerk van lokale radiomakers. Tune In, Fade Out laat je kennis maken met de makers van toen en nu. Ook onderzoekt het de luisterbehoeften van de bewoners van Zuidoost. Heeft radio hedendaags nog wel een plek in ons luistergedrag?