The art and practice of experiencing/Becoming our space_02

Datum
vrijdag 17 november 2023
Tijd
19:30
- 22:00 uur
Locatie

Op 17 novem­ber vin­dt de tweede bijeenkomst plaats van Issue 4, onder lei­d­ing van gastcu­ra­tor Glenn Helberg.

Bij de vorige bijeenkomst van The art and prac­tice of experiencing/Becoming our space hebben we het ver­haal van de achterge­bleven Afrikaan en de tot slaaf gemaak­te Afrikaan tegen­over elka­ar gezet. Met het naar boven halen van het door de kolonisator ingezette mech­a­nisme van verdeel en heers, werd duidelijk dat dit een sys­teem is en dat de naza­t­en elka­ar niet verkocht hebben. 

In de bijeenkomst op 17 novem­ber wor­den de ver­halen van de Inheem­sen en de Mar­rons cen­traal gesteld. De ver­halen over hoe tot slaafge­maak­te Afrika­nen aankomen in Zuid-Ameri­ka. De ont­moet­ing met de oor­spronke­lijke bevolk­ing die leef­den in verbind­ing met elka­ar en met het land. Een sit­u­atie waar land geen eigen­dom was, maar onderdeel van een spir­itueel besef. Met de komst van de kolonisator wer­den mens en land tot eigen­dom gemaakt. 

Tij­dens deze avond gaan we met Angi­la Pan­daasi, Lean­der Ver­man­ing, Dwayne Toe­mere en Josè Tojo de ont­moet­ing van deze groepen en de rol die verdeel en heers in hun ver­halen speelt onderzoeken.

Datum
vrijdag 17 november 2023
Tijd
19:30
- 22:00 uur
Locatie
Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.