Studiedag Emotienetwerken

Datum
donderdag 25 november 2021
Tijd
10:15
- 16:30 uur
Locatie

Reinwardt Academie
Hortusplantsoen 2
1018 TZ Amsterdam

Bij Imag­ine IC zien we erf­goed als een dynamisch begrip waar­bij veel diverse kracht­en, belan­gen en emoties een rol spe­len. Bij emo­tienetwerken kijken we naar de uiteen­lopende gevoe­lens die mensen bij een erf­goeditem hebben en die soms flink kun­nen bot­sen. Het doel van emo­tienetwerken is om inzicht te ver­schaf­fen in elka­ars gevoe­lens omtrent zo’n item, te zor­gen voor wed­erz­i­jds begrip en voor erf­goed dat daaraan bij­draagt. Hier­bij draait het om vra­gen als: Hoe ga je een goed gesprek aan over de cul­tu­ur van het dagelijks lev­en? En, hoe ontstaat ruimte in dat gesprek voor ver­schil­lende per­spec­tieven? Hier­door legt emo­tienetwerken andere zienswi­jzen, inter­ess­es en bove­nal emoties bloot ron­dom een erfgoeditem.

Het idee voor emo­tienetwerken is ontwikkeld door Imag­ine IC in samen­werk­ing met de Rein­wardt Acad­e­mie. Op 25 novem­ber organ­is­eren we in samen­werk­ing met de Rein­wardt Acad­e­mie een stud­iedag emo­tienetwerken voor bezoek­ers om ken­nis te mak­en met de meth­ode. We nodi­gen je hier­voor graag uit op 25 novem­ber op de Rein­wardt Acad­e­mie te Amsterdam. 

De stud­iedag bestaat uit een dag­pro­gram­ma inclusief lunch en met geza­men­lijke afs­luit­ing. Het ocht­end­pro­gram­ma begint met een work­shop waar­bij de ver­schil­lende stap­pen in een sessie emo­tienetwerken wor­den geob­serveerd en bespro­ken. Je kri­jgt inzicht in hoe je achter­grond en posi­tie je (onbe­doeld) kun­nen sturen in het toeken­nen van waarde aan erf­goed. Na de lunch vol­gt het mid­dag­pro­gram­ma, waarin meer ruimte is om ervarin­gen uit de prak­tijk uit te wis­se­len. Aan het eind van de dag sluiten we geza­men­lijk af met een bor­rel. Na afloop kun jij aan de slag met emo­tienetwerken in jouw prak­tijk. Je kunt de meth­ode uitvo­eren in je werkomgev­ing of imple­menteren in onder­zoek. Daar­naast heb je (nog meer) ervar­ing met emo­tienetwerken en een goed beeld van wat er alle­maal gebeurt op dit gebied. En natu­urlijk heb je de kans om vraagstukken voor te leggen aan en te spar­ren met collega’s.

Er is plek voor max­i­maal 30 deel­ne­mers. Aan­melden kan hier tot en met 7 novem­ber. Heb je nog vra­gen of wil je meer infor­matie? Stu­ur een mail naar rwa-heritagelab@ahk.nl.

Programma

10.15 Inloop
10.30 Intro­duc­tie
11.00 Train­ing Emo­tienetwerken
12.30 Lunch
13.30 Intro­duc­tie mid­dag­pro­gram­ma
13.45 Groep­sop­dracht — ronde 1
14.30 Groep­sop­dracht — ronde 2
15.15 Afs­luit­ing en bor­rel
16.30 Einde programma

Stud­iedag Emo­tienetwerken
Voor wie? Alle pro­fes­sion­als uit het brede erf­goed­veld die al bek­end zijn of bek­end willen rak­en met Emo­tienetwerken.
Tijd? Don­derdag 25 novem­ber 2021, 10:15 — 16:30.
Locatie? Rein­wardt Acad­e­mie, Hor­tus­plantsoen 2, Ams­ter­dam.
Kosten? €75,- exclusief BTW. Aan­melden kan via deze link.

Datum
donderdag 25 november 2021
Tijd
10:15
- 16:30 uur
Locatie

Reinwardt Academie
Hortusplantsoen 2
1018 TZ Amsterdam

Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.