Stap voor stap emotienetwerken

Datum
dinsdag 22 februari 2022
Tijd
15:00
- 16:30 uur
Locatie

Online (tenzij een fysieke bijeenkomst mogelijk wordt)

In samen­werk­ing met het Netwerk Archieven Design en Dig­i­tale Cul­tuur (NADD) organ­is­eren we een ken­nissessie over emo­tienetwerken, een gespreks- en onder­han­del­ingsmeth­ode gericht op inzicht in anderen en alter­natieve zienswi­jzen — en niet op een geza­men­lijk gedeelde con­clusie of een com­pro­mis, ontwikkeld door Imag­ine IC en de Rein­wardt Acad­e­mie. Tij­dens deze sessie mak­en deel­ne­mers ken­nis met de meth­ode en gaan er in een kleine dig­i­tale work­shop zelf mee aan de slag.

NADD ken­nissessies
Om ken­nis­del­ing actief te stim­uleren en samen nieuwe ken­nis te ontwikke­len, organ­iseert Netwerk Archieven Design en Dig­i­tale Cul­tu­ur het hele jaar door ver­schil­lende ken­nissessies. Ken­nis over beheer en behoud, het toe­ganke­lijk mak­en van archieven, juridis­che aspecten, maar ook kwest­ies zoals toekom­st­bestendig erf­goed en meer­stem­migheid in archieven wordt actief gedeeld en bedis­cussieerd. Abon­neer je op de nieuws­brief van NADD en Imag­ine IC om op de hoogte te bli­jven van toekom­stige sessies.

Pro­gram­ma
15:00 — 15:05 Welkom en intro­duc­tie NADD
15:05 — 15:10 Intro­duc­tie Imag­ine IC
15:10 — 16:10 Work­shop emo­tienetwerken
16:10 — 16:30 Afron­den en napraten

Datum
dinsdag 22 februari 2022
Tijd
15:00
- 16:30 uur
Locatie

Online (tenzij een fysieke bijeenkomst mogelijk wordt)

Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.