Verzamelen bij de koffie: Over Eenzaamheid

Datum
donderdag 18 maart 2021
Tijd
11:00
- 12:30 uur
Locatie

Online

We lev­en alweer een jaar in een pan­demie en het houdt ons allen bezig. Inmid­dels is de avond­klok erbij gekomen en is ‘de rek eruit’. Schrik voor coro­na en alle andere beweg­ings­beperk­ende maa­trege­len hebben het per­soon­lijk lev­en van velen ontwricht. Een van de gevol­gen daar­van is de toen­e­mende een­za­amheid onder alle lagen van de samen­lev­ing; jong en oud hebben daarmee te mak­en. Hoe gaan we om met een­za­amheid? En wat kunt u doen om uw een­za­amheid te verdrijven?

Wilt u uw ervarin­gen met ons en elka­ar delen, of op afs­tand nieuwe con­tacten leggen, dan ver­welkomen wij u graag online op don­derdag 18 maart a.s. voor de Zoom bijeenkomst van Verza­me­len bij de Koffie: Over Eenzaamheid.

Om de kwaliteit van het gesprek te waar­bor­gen zullen we dit keer twee online bijeenkom­sten organ­is­eren zodat u in een kleine groep deel kan nemen aan het gesprek. De eerste bijeenkomst is om 10.30 uur en de tweede om 13.30 uur. De bijeenkom­sten zullen geleid wor­den door Jules Rijssen, verza­mel­netwerk­er bij Imag­ine IC.

Imag­ine IC organ­iseert regel­matig een koffiemo­ment voor oud­eren uit de buurt. In ons werk om het dagelijks lev­en in de buurt te doc­u­menteren, horen we graag over uw lev­en in Zuidoost. Met uw herin­ner­in­gen draagt u bij aan het archief van de buurt.

Dig­i­tale hulp
Wilt u graag dig­i­taal aansluiten bij de bijeenkomst en kunt u wel wat hulp gebruiken bij het opstarten online? Laat het ons dan weten voor 15 maart 2021 door te mailen naar info@imagineic.nl of te bellen naar Jules op 06–417 65 745. Dan kun­nen we u stap voor stap helpen en ervoor zor­gen dat u op tijd mee kunt doen. U hebt wel een inter­netverbind­ing en een tele­foon of com­put­er nodig.

Help ons Verza­me­len bij de koffie nog leuk­er mak­en
Was u vorig jaar (in 2020) bij een van de ‘Verza­me­len bij de koffie’- bijeenkom­sten? Heel graag zouden wij horen hoe u deze ervaren hebt, zodat wij ervan kun­nen leren. U kunt ons informeren via een (anon­ieme) enquête die u hier kunt invullen. Dit duurt ongeveer 5 — 10 minuten. Alvast bedankt!

Verza­me­len bij de koffie: Over een­za­amheid

Datum: don­derdag 18 maart 2021
Tijd: 
11:00 uur — 12:30 uur en 13.30 uur — 15.00 uur
Waar: 
Online gehost door Imag­ine IC: U kri­jgt een link toeges­tu­urd waarmee u zich kunt aan­melden.
Toe­gang: 
gratis, aan­melden via jules@imagineic.nl of 06–417 65 745. Geef bij het aan­melden ook aan welk tijd­stip uw voorkeur heeft. 
De bijeenkomst wordt filmisch vast­gelegd voor het buurtarchief. Mocht u bezwaar hebben gefilmd te wor­den, laat het ons van tevoren weten.

Imag­ine IC doc­u­menteert het dagelijks lev­en in de buurt, om in stad en land erf­goed­col­lec­ties aan te vullen.
Logo slide AFK gemeente amsterdam zuidoost  Vsbfonds pay off rgb  Oba Ouderen in de wijk

Datum
donderdag 18 maart 2021
Tijd
11:00
- 12:30 uur
Locatie

Online

Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.