Opening Ik weet waar je huis woont

Datum
donderdag 14 december 2023
Tijd
17:30
- 20:00 uur
Locatie

Imagine IC
Bijlmerplein 393
1103 DK. Amsterdam Zuidoost

Op 14 decem­ber 2023 ope­nen we onze nieuwe ten­toon­stelling “Ik weet waar je huis woont” en jij bent uitgenodigd!

In Ik weet waar je huis woont onder­zoekt Imag­ine IC met gesprekspart­ners het span­ningsveld tussen het mak­en van een thuis en je thuis mogen voe­len. Daarin ook de vraag: hoe nav­igeer je bin­nen een samen­lev­ing die niet alti­jd de ruimte biedt voor het hebben van meerdere thuizen? En biedt deze samen­lev­ing de ruimte voor het met meerdere stem­men beteke­nis-geven aan erf­goed? In een reeks gesprekken gecom­bi­neerd met bezoeken aan het depot van het Wereld­mu­se­um stelde Imag­ine IC deze vraag telkens weer aan haar ver­schil­lende netwerken. 

De over­gang van het ‑soms noodged­won­gen- aan­passen aan je omgev­ing, naar het re-claimen van de ruimte die je toe­be­hoort vraagt om een nieuwe dialoog. Een gesprek waarin we onze eigen posi­tie moeten bevra­gen. Én ons af moeten vra­gen of we genoeg ruimte mak­en voor de ander. Hoe luis­teren we naar de ander? Hoe voeren we hierover samen het gesprek?

In Ik weet waar je huis woont staan het depot en de woonkamer als span­ningsveld sym­bol­isch naast, maar ook tegen­over elka­ar. Wat doen deze ver­schil­lende ruimten met ons thuis­gevoel? Bestaat er genoeg fysieke ruimte bin­nen insti­tuten om een gevoel van thuis te creëren? En ervaart eenieder thuis­gevoel in het eigen huis? 

Deze ten­toon­stelling is een tijd­sop­name van de ver­schil­lende per­spec­tieven die door onze gesprekspart­ners met ons gedeeld zijn. 

We nodi­gen je uit om de eerste ten­toon­stelling van Ik weet waar je huis woont in een klein gezelschap op een feestelijke manier te ope­nen op 14 decem­ber 2023. 

Open­ing: Ik weet waar je huis woont
Datum: Don­derdag 14 decem­ber 2023
Tij­den: 17.00 — 19.30 uur
Toe­gang: Gratis.
Locatie: OBA Imag­ine IC, Bijlmer­plein 393, 1102 DK Ams­ter­dam Zuidoost
Aan­melden: via info@imagineic.nl 

Dit project maakt deel uit van Press­ing Mat­ter, een vier­jarig inter­na­tion­aal onder­zoek­spro­gram­ma naar kolo­ni­aal erf­goed, gecoördi­neerd vanu­it de Vri­je Uni­ver­siteit Amsterdam.

Datum
donderdag 14 december 2023
Tijd
17:30
- 20:00 uur
Locatie

Imagine IC
Bijlmerplein 393
1103 DK. Amsterdam Zuidoost

Delen

Gerelateerd

Thuisgevoel

Ik weet waar je huis woont

In Ik weet waar je huis woont onderzoekt Imagine IC met gesprekspartners het spanningsveld tussen het maken van een thuis en je thuis mogen voelen. Daarin ook de vraag: hoe navigeer je binnen een samenleving die niet altijd de ruimte biedt voor het hebben van meerdere thuizen? En biedt deze samenleving de ruimte voor het met meerdere stemmen betekenis-geven aan erfgoed?