Luister live: Een ander perspectief 4- en 5 mei

Datum
maandag 1 mei 2023
Tijd
19:00
- 20:00 uur
Locatie

radio mArt

Elke eerste maandag van de maand maakt Imag­ine IC live vanu­it Egel­donk 50 de radio show Een ander perspectief.

We hebben het deze uitzend­ing over 4- en 5 mei met Esther Gaar­landt en Roy Wijks. 

Esther Gaar­landt:

Esther Gaar­landt heeft zich in haar werk in de cul­tu­ur-en media sec­tor alti­jd bezigge­houden met het duiden van het heden in het licht van het verleden. Ze studeerde ooit geschiede­nis in Ams­ter­dam. Voor­dat ze begon bij het Ams­ter­dams 4 en 5 mei Comité, waar ze haar oplei­d­ing met het nu kon com­bineren, was Esther Hoofd Pro­gram­mer­ing van cul­tu­urhuizen Felix Meri­tis, Rode Hoed, het Com­pag­ni­ethe­ater en De Nieuwe Liefde. Daar­voor werk­te ze als researcher  en pro­jectlei­der voor doc­u­men­taires en diverse pub­liek­spro­gram­ma’s. Momenteel  onder­zoekt ze, naast haar werk bij het Ams­ter­dams comité, ook het lev­en en werk van Lau Mazirel (1907–1974); een Ams­ter­damse voor­ma­lige advo­caat en verzetsvrouw. 

Roy Wijks:

Roy Wijks heeft jaren gewoond in BEMRE in de hoog­bouw. Heeft  gew­erkt bij het MP Bureau (Mul­ti­cul­tur­al­isatie en Par­tic­i­patie Bureau). Dit bureau is voort­gekomen uit de stri­jd van bewon­ers, en vooral van het Zwart beraad voor gelijk­berechtig­ing en maatschap­pelijke vooruit­gang van de Bem­re bewon­ers. Roy Wijks was jaren actief betrokken bij het werk  van antidis­crim­i­natiebu­reaus in Ned­er­land als werk­er en als bestu­urslid van de Lan­delijke Verenig­ing van Antidis­crim­i­natie Bureaus. In zijn nog jon­gere jaren was Wijks actief in de Suri­naamse organ­isatie LOSON (SAWO).

Roy Wijks is een van de schri­jvers van het boek ‘Op zoek naar Papa Koen­ders’ , samen met Jules Rijssen en Andre Reed­er. Wijks ver­zorgt samen met Rijssen en Reed­er regel­matig pre­sen­taties voor Suri­naamse organ­isaties over lev­en en werk van Koenders.

Roy is opgeleid als coach, beroeps­matig actief als coach en aanges­loten bij de NOBCO, de beroep­sor­gan­isatie van coach­es in Nederland.

Praat mee!

We gaan graag in gesprek met jul­lie omdat jul­lie input ook erg belan­grijk voor ons is. Bel tij­dens de live uitzend­ing naar 020–4714291 of 020–3541202 om mee te prat­en of onze gas­ten vra­gen te stellen.

Mee luisteren kan via mArt Radio:

Fre­quen­tiesmArt Radio is bij­na over­al in het land te beluis­teren. En wel via: de kabel via 105.5 MHz en de ether via 107,9 MHz
Dig­itenneRadio mArt is via Dig­itenne te beluis­teren bij ‘radio’
Dig­i­tale tv / radioKPN inter­ac­tieve tv: kanaal 1125
XS4ALL: 986
IPTV: 2031
Zig­go: kanaal 1364
Salto live
DAB+Bin­nen DAB+ kun je NIET Radio mArt selecteren. DAB+ is radio luis­teren via een dig­i­taal sig­naal. Hier­mee kun je over­al in Ned­er­land zon­der ruis radio luis­teren zon­der opnieuw af te hoeven stemmen.
Online luis­terenWan­neer je via een inter­ne­tra­dio of via bijvoor­beeld iTunesVLC of Winamp naar Radio mArt luis­tert kun je de vol­gende links gebruiken.
https://cc5.beheerstream.com/8380/stream
AppBin­nenko­rt beschik­baar voor de mobiele app voor iOs en Android.
Spo­ti­fyRadio Mart is ook op Spo­ti­fy te vin­den. Hier zullen we de nieuw­ste muziek van Radio Mart met je delen.
TuneInLuis­ter naar Radio Mart via TuneIn
Datum
maandag 1 mei 2023
Tijd
19:00
- 20:00 uur
Locatie

radio mArt

Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.