Herhaling: Een ander perspectief, Het perspectief op de Bijlmermeer 

Datum
maandag 2 oktober 2023
Tijd
19:00
- 20:00 uur
Locatie

Radio mArt

Onze okto­ber live uitzend­ing komt te ver­vallen in ver­band met het afbreken van Egel­donk 50, de stu­dio locatie van radio mArt. In okto­ber zen­den we een her­hal­ing uit van de uitzend­ing van 6 sep­tem­ber 2021: Het per­spec­tief op de Bijlmermeer. 

De afgelopen jaren zijn er vele visies op de Bijlmer­meer ontstaan. De visies var­iëren van pla­nol­o­gis­che — en ste­den­bouwkundi­ge aard tot jour­nal­istieke ver­halen én per­soon­lijke ont­boezemin­gen in muziek, poëzie en proza.

In deze uitzend­ing had­den we het met gas­ten Mil­dred Lui­jd­jens (Pio­nier van de Bijlmer, schri­jf­ster en activiste) en Wouter Pocornie (archi­tect) over hun kijk op de Bijlmermeer.

Wouter Pocornie: is een archi­tect, ste­den­bouwkundi­ge en onder­zoek­er. Als stu­dent en nu als pro­fes­sion­al heeft hij nationale en inter­na­tionale ervar­ing in het werkveld waarin hij vaak vanu­it de gemeen­schap werkt. Nu werkt Wouter aan ver­schil­lende pro­jecten en ini­ti­atieven via zijn eigen een­man­sza­ak 26H, waarmee hij ook geregeld betrokken is bij pro­jecten buiten zijn directe dis­ci­pline. Wouter werkt via Bijlmer Believ­ers 3.0 aan strate­gievorm­ing en posi­tioner­ing bin­nen Ams­ter­dam Zuidoost. Hij is Partner/Coordinator bij The Black Archives Bijlmer, medeo­prichter van artist-in-res­i­den­cy ST4YNY4L4NE, en Part­ner bij Prospect Eleven wat hij ook heeft helpen opzetten. Hij geeft gast­col­leges op ver­schil­lende hogesc­holen en uni­ver­siteit­en en is gast­do­cent bij de Acad­e­mie van Bouwkun­st in Ams­ter­dam. Daar­naast neemt hij deel aan de Pro­gram­maraad van ARCAM (Archi­tec­tu­ur­centrum Ams­ter­dam) en is hij ook toege­tre­den als com­missielid bij Stim­u­ler­ings­fonds Cre­atieve Indus­trie en de Advies­raad Naamgev­ing Open­bare Ruimten (Ams­ter­dam).

Mil­dred Lui­jd­jens: kwam op drie jarige leefti­jd vanu­it Rot­ter­dam naar de Bijlmer. Ze ver­huis­de naar Kon­ing­shoef. Er woon­den toen nog maar weinig Suri­namers. In haar flat waren wel een aan­tal Suri­namers die in het onder­wi­js zat­en. Lat­er hoorde ze dat dit geen toe­val was. Rond 1974 kwam er een grote stroom landgenoten van haar moed­er naar de Bijlmer. Zij en haar zus Ine, gin­gen tijdelijk werken bij stg Beheer­sraad, om de mensen hier weg­wi­js te mak­en. Mijn moed­er gaf Ned­er­landse-les aan vol­wasse­nen. Ook ging ze mee op de vele uit­stap­jes die er wer­den geor­gan­iseerd voor kinderen. Mil­dred ging daar vaak naar­toe, na schoolti­jd en mocht ook mee op kamp. Mil­dred kende Suri­name alleen van vakantie en de Suri­naamse cul­tu­ur kwam hier­door veel dichter­bij. Toen ze in de 80-er jaren naar Almere ver­huis­den, was ik in tra­nen. Ze neemt het haar oud­ers nog steeds kwal­ijk, dat ze ver­huisd zijn op zo een cru­ci­aal moment in haar lev­en, vlak voor de puberteit. Ze nam zich voor om zo snel mogelijk terug te ver­huizen en was elk week­end in de Bijlmer, als het even kon. In 1989 ver­huis­de ze terug en kwam in Echt­en­stein terecht en daar­na in Gouden Leeuw. Er werd toen al gespro­ken over vernieuwing van de Bijlmer en Mil­dred was er gelijk op tegen. Ze had­den de flats ook gewoon op kun­nen knap­pen. Mil­dred is een aan­tal keer ver­huisd, maar kwam toch telkens weer terug. Kon­ing­shoef en Echt­en­stein zijn inmid­dels afge­bro­ken en soms kan ze zich moeil­ijk oriën­teren in de buurt.  Er is veel veran­derd, maar ze wil voor geen goud meer weg uit Zuidoost. Helaas maakt de gemeente het erg moeil­ijk voor zit­tende bewon­ers, om hier een betaal­bare won­ing te vin­den. Mil­dred kan deze ontwik­kelin­gen moeil­ijk vert­eren en praat erover in deze uitzending!

De num­mers van de gasten:

Wouter Pocornie: 

The Strip — MED, Blu & Madlib ft. Ander­son .Paak 

Mil­dred Luijdjens

I wish — Ste­vie Wonder

Elke eerste maandag van de maand maakt Imag­ine IC live vanu­it Egel­donk 50 de radio show Een ander per­spec­tief. Omdat deze uitzend­ing niet live is, kan er niet inge­beld wor­den naar de studio. 

Mee luisteren kan via mArt Radio:

Fre­quen­tiesmArt Radio is bij­na over­al in het land te beluis­teren. En wel via: de kabel via 105.5 MHz en de ether via 107,9 MHz
Dig­itenneRadio mArt is via Dig­itenne te beluis­teren bij ‘radio’
Dig­i­tale tv / radioKPN inter­ac­tieve tv: kanaal 1125
XS4ALL: 986
IPTV: 2031
Zig­go: kanaal 1364
Salto live
DAB+Bin­nen DAB+ kun je NIET Radio mArt selecteren. DAB+ is radio luis­teren via een dig­i­taal sig­naal. Hier­mee kun je over­al in Ned­er­land zon­der ruis radio luis­teren zon­der opnieuw af te hoeven stemmen.
Online luis­terenWan­neer je via een inter­ne­tra­dio of via bijvoor­beeld iTunesVLC of Winamp naar Radio mArt luis­tert kun je de vol­gende links gebruiken.
https://cc5.beheerstream.com/8380/stream
AppBin­nenko­rt beschik­baar voor de mobiele app voor iOs en Android.
Spo­ti­fyRadio Mart is ook op Spo­ti­fy te vin­den. Hier zullen we de nieuw­ste muziek van Radio Mart met je delen.
TuneInLuis­ter naar Radio Mart via TuneIn
Datum
maandag 2 oktober 2023
Tijd
19:00
- 20:00 uur
Locatie

Radio mArt

Delen

Gerelateerd

Een ander perspectief

Elke eerste maandag van de maand bij Radio Mart tussen 19:00-20:00 een radioshow genaamd ‘een ander perspectief’ presenteren. In deze maandelijkse uitzending gaan we in gesprek met mensen in Amsterdam Zuidoost rondom thema’s die hier spelen.