Lezing over Laku

Datum
donderdag 11 juli 2024
Tijd
18:00
- 19:30 uur
Locatie

OBA Imagine IC
Bijlmerplein 393
1102 DK Amsterdam Zuidoost

Laku is een tra­di­tionele zang‑, dans- en muziekvorm afkom­stig uit Suri­name, met wor­tels in de Afro­Suri­naamse cul­tu­ur.

Laku ken­merkt zich door spec­i­fieke ritmes en beweg­in­gen, vaak begeleid door tra­di­tionele muziek en
liederen die ver­halen vertellen of bepaalde emoties uit­drukken. Laku is niet alleen een vorm van
artistieke expressie, maar ook een manier om cul­turele iden­titeit en gemeen­schaps­gevoel te
ver­sterken.

U bent van harte welkom bij de OBA Imag­ine IC:
Pre­sen­tatie Naks Wan Rutu (Suri­name)
Datum
: 11 juli 2024
Inloop: 17.30
Tijd: 18.00 – 19.30

Over Naks Wan Rutu
Organ­isatie NAKS is opgericht in het jaar 1947. NAKS Wan Rutu is een jeugdafdel­ing van de organ­isatie NAKS, welke haar oor­sprong kent vanaf 3 okto­ber 2003.
Gemo­tiveerd door een diepge­wortelde toewi­jd­ing aan het behoud van het cul­tureel erf­goed, is NAKS Wan Rutu opgericht met een duidelijke drievoudi­ge missie.

In eerste instantie was er een drin­gende behoefte om diverse tra­di­tionele Afro-Suri­naamse danssti­jlen,
die hun oor­sprong had­den tij­dens de slav­ernij, grondig te onder­zoeken en te documenteren.

Hierop vol­gde het streven om deze danssti­jlen op een respectvolle wijze te pre­sen­teren, waar­bij
chore­ografis­che ele­menten wer­den geïn­te­greerd om de artistieke waarde te versterken.

Tot slot lag er een sterke nadruk op ken­nisover­dracht door mid­del van dans­voorstellin­gen, musi­cals,
work­shops en lezin­gen en demon­straties, met als doel om de liefde voor en ken­nis van deze
dans­vor­men te ver­sprei­den naar een breed pub­liek, nation­aal en inter­na­tion­aal.
In de afgelopen twee decen­nia heeft NAKS Wan Rutu met suc­ces bijge­dra­gen aan het behoud en de bevorder­ing van de Afro-Suri­naamse dans, en tevens aan de bewust­word­ing ron­dom het slavernijverleden. 

Door het organ­is­eren van diverse danswork­shops voor de gemeen­schap, indruk­wekkende dans­voorstellin­gen en zelfs door het pio­nieren met de eerste Afro-Suri­naamse danscon­fer­en­tie vorig jaar in 2023, heeft deze NAKS-Afdel­ing een bli­jvende impact gehad. Niet alleen heeft NAKS Wan Rutu de dan­swereld ver­rijkt, maar zij heeft tevens een waarde­volle brug ges­la­gen tussen cul­tureel erf­goed, kun­st en gemeen­schap, en daarmee een erfe­nis gecreëerd vorm gegeven, die voor alti­jd zal voortleven.

Datum
donderdag 11 juli 2024
Tijd
18:00
- 19:30 uur
Locatie

OBA Imagine IC
Bijlmerplein 393
1102 DK Amsterdam Zuidoost

Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.