Gesprekstof 55 jaar Bijlmer, terug- en vooruitblik

Datum
donderdag 23 november 2023
Tijd
18:30
- 20:30 uur
Locatie

Imagine IC
Bijlmerplein 393
1102 DK Amsterdam

Op 25 novem­ber 2023 staan we stil dat 55 jaar gele­den het echt­paar Kees en Tru­us Copray als eerste bewon­ers de sleu­tel in ont­vangst namen van hun nieuwe won­ing in de flat Hoo­go­ord in de Bijlmer. 

Om dit te vieren organ­iseert Imag­ine IC in samen­werk­ing met het Stads­deel Zuidoost op don­derdag 23 novem­ber 2023 een nieuwe edi­tie van Gespreksstof. We zullen hier­bij aan de hand van twee pan­elge­sprekken met oud­ere- en nieuwere Bijlmer bewon­ers terugk­ijken maar ook vooruitk­ijken naar de toekomst van ons stads­deel. We hopen samen inzicht te kri­j­gen in hoe de Bijlmer­meer werd gezien, hoe het nu wordt ervaren en welke lev­ens­lessen uit verleden en heden kun­nen bij­dra­gen aan de toekomst. Vra­gen die onder andere de revue zullen passeren zijn: Kun je spreken over een Bijlmer of Zuidoost iden­titeit? Welke insti­tuten hebben in het verleden hier­aan vor­mgegeven? Kun­nen jon­geren een toekomst opbouwen in de Bijlmer­meer?

We voeren dit gesprek onder­lei­d­ing van mod­er­a­tor Eva Rillen met jonge- en oude Bijlmer­be­won­ers. Onder andere: Gin Sanch­es, Karim Khamis en Esther Ami­na­ta Kama­ra en meer! 

Stads­deelvoorzit­ter Tan­ja Jad­nanans­ing of bestu­urslid Raoul White zullen ook spreken. 

Over het pro­gram­ma Gespreksstof:
In de serie Gespreksstof bespreekt Imag­ine IC met gas­ten, part­ners en pub­liek de beteke­nis van din­gen en herin­ner­in­gen van het dagelijks lev­en. Van thema’s als verzet tot thuis­gevoel, van ver­lies tot vasthouden. Samen mak­en we ver­schil­lende zienswi­jzen door de tijd heen en in het nu zicht­baar. Welke beteke­nis heeft het verleden in het heden? Hoe willen we dit bewaren en doorgeven voor de toekomst? En wie zijn ‘we’?

Op 23 novem­ber 2023 start de avon­dom 18:00 met muziek en een hap­je en een drankje. Om 18:30 zullen we starten met de intro­duc­tie en ver­vol­gens de twee pan­elge­sprekken. We mak­en bin­nenko­rt de volledi­ge lijst met pan­elle­den bek­end, volg ons op Insta­gram om als eerste op de hoogte te zijn. 

Er zijn beperk­te plekken beschik­baar, aan­melden ver­plicht via info@imagineic.nl

Gesprek­stof 55 jaar Bijlmer, terug– en vooruit­b­lik 
Datum: 
23 novem­ber 2023 
Tijd: 18.30 — 20.30 uur 
Toe­gang: gratis, aan­melden ver­plicht
Locatie: Imag­ine IC, Bijlmer­plein 393, 1102 DK Ams­ter­dam Zuidoost 
Aan­melden: info@imagineic.nl 


Beeld: Winkel­cen­trum in aan­bouw; Bijlmer­plein / Stad­sarchief Amsterdam

Datum
donderdag 23 november 2023
Tijd
18:30
- 20:30 uur
Locatie

Imagine IC
Bijlmerplein 393
1102 DK Amsterdam

Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.