Gesprekstof 55 jaar Bijlmer, terug- en vooruitblik

Datum
donderdag 23 november 2023
Tijd
18:30
- 20:30 uur
Locatie

Imagine IC
Bijlmerplein 393
1102 DK Amsterdam

Op 25 novem­ber 2023 staan we stil dat 55 jaar gele­den het echt­paar Kees en Tru­us Copray als eerste bewon­ers de sleu­tel in ont­vangst namen van hun nieuwe won­ing in de flat Hoo­go­ord in de Bijlmer. 

Om dit te vieren organ­iseert Imag­ine IC in samen­werk­ing met het Stads­deel Zuidoost op don­derdag 23 novem­ber 2023 een nieuwe edi­tie van Gespreksstof. We zullen hier­bij aan de hand van twee pan­elge­sprekken met oud­ere- en nieuwere Bijlmer bewon­ers terugk­ijken maar ook vooruitk­ijken naar de toekomst van ons stads­deel. We hopen samen inzicht te kri­j­gen in hoe de Bijlmer­meer werd gezien, hoe het nu wordt ervaren en welke lev­ens­lessen uit verleden en heden kun­nen bij­dra­gen aan de toekomst. Vra­gen die onder andere de revue zullen passeren zijn: Kun je spreken over een Bijlmer of Zuidoost iden­titeit? Welke insti­tuten hebben in het verleden hier­aan vor­mgegeven? Kun­nen jon­geren een toekomst opbouwen in de Bijlmer­meer?

We voeren dit gesprek onder­lei­d­ing van mod­er­a­tor Eva Rillen met jonge- en oude Bijlmer­be­won­ers. Onder andere: Gin Sanch­es, Karim Khamis en Esther Ami­na­ta Kama­ra en meer! 

Stads­deelvoorzit­ter Tan­ja Jad­nanans­ing of bestu­urslid Raoul White zullen ook spreken. 

Over het pro­gram­ma Gespreksstof:
In de serie Gespreksstof bespreekt Imag­ine IC met gas­ten, part­ners en pub­liek de beteke­nis van din­gen en herin­ner­in­gen van het dagelijks lev­en. Van thema’s als verzet tot thuis­gevoel, van ver­lies tot vasthouden. Samen mak­en we ver­schil­lende zienswi­jzen door de tijd heen en in het nu zicht­baar. Welke beteke­nis heeft het verleden in het heden? Hoe willen we dit bewaren en doorgeven voor de toekomst? En wie zijn ‘we’?

Op 23 novem­ber 2023 start de avon­dom 18:00 met muziek en een hap­je en een drankje. Om 18:30 zullen we starten met de intro­duc­tie en ver­vol­gens de twee pan­elge­sprekken. We mak­en bin­nenko­rt de volledi­ge lijst met pan­elle­den bek­end, volg ons op Insta­gram om als eerste op de hoogte te zijn. 

Er zijn beperk­te plekken beschik­baar, aan­melden ver­plicht via info@imagineic.nl

Gesprek­stof 55 jaar Bijlmer, terug– en vooruit­b­lik 
Datum: 
23 novem­ber 2023 
Tijd: 18.30 — 20.30 uur 
Toe­gang: gratis, aan­melden ver­plicht
Locatie: Imag­ine IC, Bijlmer­plein 393, 1102 DK Ams­ter­dam Zuidoost 
Aan­melden: info@imagineic.nl 


Beeld: Winkel­cen­trum in aan­bouw; Bijlmer­plein / Stad­sarchief Amsterdam

Datum
donderdag 23 november 2023
Tijd
18:30
- 20:30 uur
Locatie

Imagine IC
Bijlmerplein 393
1102 DK Amsterdam

Delen

Gerelateerd

Diep Geworteld. Nalatenschap van 30 jaar Bijlmervliegramp

Herdenken

Diep Geworteld. Nalatenschap van 30 jaar Bijlmervliegramp

Middels een drieluik staan we stil bij de impact die de ramp 30 jaar na dato nog altijd heeft.