Gespreksstof: Hiphop is erfgoed

Datum
zaterdag 17 februari 2024
Tijd
18:00
- 20:00 uur
Locatie

OBA Imagine IC
Bijlmerplein 393
1102 DK Amsterdam

De gesprek­sreeks “Hiphop is erf­goed” is een samen­werk­ing tussen Foun­da­tionOBA en Imag­ine IC. In deze reeks onder­zoeken we de uiteen­lopende aspecten die onderdeel zijn van hiphop als gedacht­en­goed. Zo prat­en we over aspecten van Break­ing, Dj-ing, MC-ing en graf­fi­ti. Maar ook hoe het fash­ion en taal beïn­vloedt. Hoe het als activism een spreek­buis is. Wie bewaakt het geheugen van de move­ment? Hoe wordt dit doorgegeven van onze gen­er­a­tion to the next? Wat willen we bewaren als erf­goed voor de toekomst en vooral, wie bepaalt dat? Een gesprek over hiphop en erfgoed.

Deze edi­tie schuiv­en Arjun Chad­ha (schri­jver), Yves (arti­est), Aij­da Farag Saad (artist man­ag­er van o.a. Sor) en Serginio Pique (radio host FunX) aan. 

Arjun Chad­ha zal als host de avond aan elka­ar prat­en en we gaan in op de vraag wat de waarde is van radio anno 2024 voor arti­esten bin­nen de Hiphop. Mis deze inter­es­sante avond niet en kom langs!

In de serie Gespreksstof bespreekt Imag­ine IC met gas­ten, part­ners en pub­liek de beteke­nis van din­gen en herin­ner­in­gen van het dagelijks lev­en. Van thema’s als verzet tot thuis­gevoel, van ver­lies tot vasthouden. Samen mak­en we ver­schil­lende zienswi­jzen door de tijd heen en in het nu zicht­baar. Welke beteke­nis heeft het verleden in het heden? Hoe willen we dit bewaren en doorgeven voor de toekomst? En wie zijn ‘we’?

Hiphop is erf­goed
Datum
: 17 feb­ru­ari 2024
Locatie: OBA Imag­ine IC, Bijlmer­plein 393, 1102DK Ams­ter­dam
Tijd: 18.00 — 20.00 uur
Gratis, aan­melden via info@foundation.nl 

Datum
zaterdag 17 februari 2024
Tijd
18:00
- 20:00 uur
Locatie

OBA Imagine IC
Bijlmerplein 393
1102 DK Amsterdam

Delen

Gerelateerd

Jongeren

Gespreksstof: Hiphop is erfgoed

Hiphop is erfgoed is een samenwerking tussen Foundation, OBA en Imagine IC.