Gespreksstof Archives of the mind: de vliegramp

Datum
donderdag 30 maart 2023
Tijd
17:00
- 20:30 uur
Locatie

Imagine IC
Bijlmerplein 393
1102 DK Amsterdam

Met ver­ton­ing doc­u­men­taire Een Gat In Mijn Hart 

Graag nodi­gen we je uit voor de ver­ton­ing van de doc­u­men­taire Een gat in mijn hart (Omroep Zwart, 2022) met een nage­sprek op don­derdag 30 maart bij Imag­ine IC. Deze spe­ciale edi­tie van de Gespreksstof-reeks wordt geor­gan­iseerd door Imag­ine IC in samen­werk­ing met Omroep Zwart en het Ams­ter­dam Museum. 

De vliegramp heeft bij velen diepe emoties nage­lat­en. Hoe kun­nen we daar in ons werk zorgvuldig mee omgaan? Hoe leggen we dit vast in film, maar ook in erf­goed­col­lec­ties? Hoe bli­jven we hier het gesprek over voeren, zodat we het geza­men­lijk kun­nen ver­w­erken en het in ons col­lec­tieve geheugen een plek kri­jgt? Over deze vra­gen en meer zullen we deze avond in gesprek gaan. 

Met Akwasi O. Ansah (sce­nario Een Gat in mijn hart), Olivi­er S. Gar­cia (regie Een gat in mijn hart), Jules Rijssen (verza­mel­netwerk­er Imag­ine IC) en Gonca Yalçıner (Man­ag­er Edu­catie & Par­tic­i­patie Ams­ter­dam Muse­um).  

Deze avond is tevens de finis­sage van de ten­toon­stelling Diepge­worteld. Nalaten­schap van 30 jaar Bijlmervliegramp bij Imag­ine IC. 

We hopen je deze avond te verwelkomen! 

Laat je ons weten of je komt? RSVP naar info@imagineic.nl ivm beperkt aan­tal plekken 

Over Imag­ine IC 

Imag­ine IC is de erf­goedin­stelling van Ams­ter­dam Zuidoost. Imag­ine IC doc­u­menteert, agen­deert, bespreekt en pre­sen­teert urgente vraagstukken uit het dagelijkse lev­en in en met de buurt en de stad, met het doel de col­lec­tie van stad en land aan te vullen. 

Over het pro­gram­ma Gespreksstof: 

In de serie Gespreksstof bespreekt Imag­ine IC met gas­ten, part­ners en pub­liek de beteke­nis van din­gen en herin­ner­in­gen van het dagelijks lev­en.  Van thema’s als verzet tot thuis­gevoel, van ver­lies tot vasthouden. Samen mak­en we ver­schil­lende zienswi­jzen door de tijd heen en in het nu zicht­baar.  Welke beteke­nis heeft het verleden in het heden? Hoe willen we dit bewaren en doorgeven voor de toekomst? En wie zijn ‘we’?  

Eerdere edi­ties van Gespreksstof: 

Saya & Koto: lagen van stof en van tijd 

Col­lec­tie Kempering 

Ghana thuis: Beteke­nis van de Kano 

Ghana thuis: Kano in huis 

Vrouwen in beweg­ing, the lega­cy (pio­niers van de zmv-beweging) 

Vrouwen in beweg­ing, the new lega­cy ism CBK (pio­niers van nu) 

Roy Ristie: het Geheugen van Zuidoost 

Hiphop is Erf­goed ism Foun­da­tion en OBA 


Datum: Don­derdag 30 maart 2023 
Locatie: Imag­ine IC 
 
Pro­gram­ma: 
17.00 uur — Inloop met mogelijkheid de ten­toon­stelling Diepge­worteld te bezoeken 

18.15 uur — Welkom door Danielle Kui­jten, directeur Imag­ine IC 

18.20 uur — Ver­ton­ing Doc­u­men­taire Een gat in mijn hart (2022) 

Akwasi was 4 jaar toen hij een vlieg­tu­ig zag neer­storten op de flat aan de overkant. Der­tig jaar lat­er begint hij een zoek­tocht naar het gat dat achterbleef in de harten van alle kinderen die des­ti­jds oogge­tu­igen van de vliegramp in de Bijlmer waren. Samen met zijn lotgenoten gaat Akwasi de con­frontatie met hun gedeeld trau­ma aan. 

19.00 uur — Gespreksstof Archives of the Mind: de vliegramp 

19.45 uur — Bor­rel in Atrium 

20.30 uur — Einde 

Voor dit pro­gram­ma zijn Young Reporters van SaltoTV uitgen­odigd een reportage te mak­en van deze afs­lui­tende bijeenkomst van de tentoonstelling. 

Diepge­worteld. Nalaten­schap van 30 jaar Bijlmervliegramp is te zien t/m zater­dag 1 april bij Imag­ine IC. Bij het Ams­ter­dam Muse­um zal de ten­toon­stelling 30 Bijlmervliegramp. Her­denken in gen­er­aties nog t/m 31 mei te bezoeken zijn. Dit jaar werk­te Imag­ine IC en Ams­ter­dam Muse­um samen om zow­el in Zuidoost als stads­breed stil te staan bij de vliegramp met ELY 1862. Bei­de ten­toon­stellin­gen zijn op basis van gesprekken met stads­be­won­ers samengesteld en belicht­en samen meerdere aspecten. 

Datum
donderdag 30 maart 2023
Tijd
17:00
- 20:30 uur
Locatie

Imagine IC
Bijlmerplein 393
1102 DK Amsterdam

Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.