Emotienetwerken Teylers Museum

Datum
zaterdag 30 oktober 2021
Tijd
11:30
- 15:00 uur
Locatie

Teylers Museum
Spaarne 16
2011 CH Haarlem

In 2007 maak­te Teylers Muse­um in Haar­lem een ten­toon­stelling over John James Audubon en zijn beroemde boek ‘Birds of Amer­i­ca’. In dit boek portret­teerde hij vogels in Ameri­ka op ware grootte. Audubon werd lange tijd gezien als de enige mak­er van het boek en had het ima­go van een held­haftige, een­zame woud­lop­er. Klopt dit wel?

Foto afkom­stig van de Nation­al Audubon Society

Uit recent onder­zoek is gebleken dat er veel meer mensen betrokken waren bij de tot­stand­kom­ing van zijn beroemde boek. Zijn vrouw en zonen speelden bijvoor­beeld een belan­grijke rol. En wat te denken van het feit dat hij tot slaaf gemaak­ten had, van wie we de naam niet eens ken­nen, maar die wel onmis­baar zijn geweest bij zijn reizen?

Het boek maakt deel uit van de ten­toon­stelling Vogel­pracht in Teylers Muse­um, en is te zien tot en met 9 jan­u­ari 2022. Zijn het boek en de vogel­tekenin­gen nog steeds even mooi, ook als we de onbe­lichte kan­ten van de ontstaans­geschiede­nis leren ken­nen? Hier­mee kun je aan de slag gaan tij­dens onze work­shop emo­tienetwerken op 30 okto­ber in het muse­um. Ook kri­jg je een rondlei­d­ing langs de tentoonstelling.

Emo­tienetwerken Teylers Muse­um
Schri­jf je in voor een van de twee sessies: van 11.30 — 13.00 uur, of van 13.30 — 15.00 uur.
Max­i­maal 15 per­so­n­en toeges­taan.
Reserveren ver­plicht via reserveringen@teylersmuseum.nl.
Deel­name aan de work­shop is gratis. Tick­ets voor het muse­um bestel je hier.

Datum
zaterdag 30 oktober 2021
Tijd
11:30
- 15:00 uur
Locatie

Teylers Museum
Spaarne 16
2011 CH Haarlem

Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.