Pop-up Tentoonstelling De Gliphoeve

Datum
zaterdag 1 oktober 2022 -
zaterdag 4 maart 2023
Tijd
Locatie

Imagine IC

Bijlmerplein 393

1102 DK Amsterdam Zuidoost

Nu te zien bij Imag­ine IC de pop-up ten­toon­stelling De Glipho­eve die tot stand kwam door Orkater, Bijlmer Park­the­ater en Imag­ine IC. Deze pop-up reis­de afgelopen jaar met de voorstelling De Glipho­eve van the­atergezelf­schap Orkater, in samen­werk­ing met Bijlmer Park­the­ater, door het land. 

In deze ten­toon­stelling tonen we hoe er in de jaren ’70 werd omge­gaan met de komst van een grote groep Suri­naamse Ned­er­lan­ders in Ned­er­land. Het toont een moeiza­am pro­ces van inte­gratie, activisme voor een beter woon­beleid en de wan­to­standen in de pen­sions. Maar ook hoe er tegen de klip­pen op, werd gezocht naar een bef­ere toekomst in Ned­er­land. Hoe actueel dit the­ma van­daag de dag nog is, blijkt wel it onder­zoek van het Social Plan Bureau van 11 okto­ber ’22: mensen met een migratieachter­grond die al langer in Ned­er­land zin of in Ned­er­land zijn geboren zijn, zijn somber over het poli­tieke sys­tem en ervaren nog steeds vaak dis­crim­i­natie van­wege hun afkomst.

De pop-up ten­toon­stelling is te zien t/m 4 maart 2023.

De Glipho­eve

Al sinds het einde van de slav­ernij in 1873 kwa­men er Suri­namers naar Ned­er­land (het kolo­niale “vader­land”), aan­vanke­lijk in kleine getallen. Na de Tweede Werel­door­log groeit hun aan­tal snel. In de jaren vijftig waren het vooral relatief welgestelde Suri­namers die in Ned­er­land kwa­men om te stud­eren, maar vanaf de jaren zes­tig was het een steeds bred­er wor­dende dwars­doorsnede van de Suri­naamse bevolk­ing die de over­steek waag­den, en in steeds grotere getallen. 

In de grote ste­den wer­den zij door huis­bazen en stads­besturen it de wijken geweerd en waren ze aangewezen op afge­trapte pen­sions en huis­jes­melk­ers. In de door leegstaand geplaagde Bijlmer stond men aan­vanke­lijk wél open voor bewon­ing door ‘rijksgenoten’, met name in de Glipho­eve, maar toen begin jaren zeventig de Suri­naamse migrate enorm toe­nam slog dat om. Ook won­ing­bouw­cor­po­raties in de Bijlmer begonnen Suri­namers te weren, ondanks de gigan­tis­che leegstand.

Met ste­un van de Ams­ter­damse kraak­be­weg­ing begonnen won­ingloze Suri­namers in 1974 de lege apparte­menten in gebruik te nemen. Het was het begin van het zwarte activisme in Ned­er­land. Onder­tussen kwa­men als gevolg van de onafhanke­lijkheid in 1975 steeds meer Suri­naamse Ned­er­lan­ders naar Nederland.

Zo ontstond er in de Biilmer een bruisende en lev­endi­ge Suri­naamse gemeen­schap, waar de Glipho­eve de spil van was.

Door Maarten van Hinte, dramaturg

Deze ten­toon­stelling kwam tot stand door Orkater, Bijlmer Park­the­ater en Imag­ine IC. Met veel dank aan The Black Archives, Toon Borst, Priscil­la Vaudelle en Guil­ly Koster voor alle beelden uit hun archieven.

Datum
zaterdag 1 oktober 2022 -
zaterdag 4 maart 2023
Tijd
Locatie

Imagine IC

Bijlmerplein 393

1102 DK Amsterdam Zuidoost

Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.