2 augustus 2021: Luister live naar Een ander perspectief — Het einde van de Tweede Wereldoorlog

Datum
maandag 2 augustus 2021
Tijd
19:00
- 20:00 uur
Locatie

Elke eerste maandag van de maand maakt Imag­ine IC live vanu­it Egel­donk 50 de radio show Een ander perspectief. 

Op 15 augus­tus wordt jaar­lijks stilges­taan bij het offi­ciële einde van de Tweede Werel­door­log in het Koninkrijk der Ned­er­lan­den en wor­den alle slachtof­fers her­dacht van de oor­log tegen Japan en de Japanse bezetting van Ned­er­lands-Indië. Op 17 augus­tus 1945, 2 dagen na Japanse capit­u­latie, werd de repub­liek Indone­sië uit­geroepen door de nation­al­is­ten o.l.v. Soekarno en Hatta.

Welke plek hebben deze 2 data in de herinneringscultuur?

Wat vin­den jul­lie van de wijze waarop er op 15 augus­tus in Ned­er­land wordt herdacht?

Wat beteke­nen deze 2 data (15 & 17 augus­tus) voor de ver­schil­lende gen­er­aties? En welke ver­halen over deze peri­o­den wor­den er nog doorverteld?

Radi­ogas­ten:

Gor­don Cruden en Jan­neke Roos. 

Gor­don Cruden: Zijn groot­vad­er kreeg in 2020 een pos­tu­um onder­schei­d­ing voor zijn inzet in de stri­jd tegen de Japanse sol­dat­en bij de bevri­jd­ing van het toen­ma­lige Ned­er­lands-Indië. Zijn moed­er Lies en haar moed­er wer­den geïnterneerd.

Jan­neke Roos is geboren in Indone­sië, een jaar na de capit­u­latie van Japan en daarmee het einde van de tweede werel­door­log. Haar oud­ers waren bei­den gein­terneerd op Suma­tra tij­dens de oor­log. Haar vad­er werk­te bij Rijk­swa­ter­staat en de fam­i­lie bleef in Indone­sie, ook na de onafhanke­lijkheid in 1949. In augus­tus 1957 kwa­men ze terug naar Ned­er­land, waar Jan­neke naar de mid­del­bare school ging. Na een studie biolo­gie en niet west­erse soci­olo­gie, bek­waamde ze zich in Pub­lic Health en werk­te 25 jaar in Afri­ka, Zuidoost en Cen­traal Azië en Lati­jns Ameri­ka in VN, EU en WB ver­band met min­is­ter­ies van gezond­hei­d­szorg en NGO’s. In 2014 set­telde ze in de Bijlmer. Sinds jan­u­ari 2016 is zij voorzit­ter van het 4 en 5 mei Comite Ams­ter­dam Zuidoost. Het comité staat ook stil bij de (voor­ma­lige) overzeese gebieds­de­len, het­geen goed aansluit bij haar eigen achtergrond.

Praat mee!

We gaan graag in gesprek met jul­lie omdat jul­lie input ook erg belan­grijk voor ons is. Bel tij­dens de live uitzend­ing naar 020–4714291 of 020–3541202 om mee te prat­en of onze gas­ten vra­gen te stellen.

Mee luisteren kan via mArt Radio:

Of via een van de vol­gende mogelijkheden:

Fre­quen­tiesmArt Radio is bij­na over­al in het land te beluis­teren. En wel via: de kabel via 105.5 MHz en de ether via 107,9 MHz
Dig­itenneRadio mArt is via Dig­itenne te beluis­teren bij ‘radio’
Dig­i­tale tv / radioKPN inter­ac­tieve tv: kanaal 1125
XS4ALL: 986
IPTV: 2031
Zig­go: kanaal 1364
Salto live
DAB+Bin­nen DAB+ kun je NIET Radio mArt selecteren. DAB+ is radio luis­teren via een dig­i­taal sig­naal. Hier­mee kun je over­al in Ned­er­land zon­der ruis radio luis­teren zon­der opnieuw af te hoeven stemmen.
Online luis­terenWan­neer je via een inter­ne­tra­dio of via bijvoor­beeld iTunesVLC of Winamp naar Radio mArt luis­tert kun je de vol­gende links gebruiken.
https://cc5.beheerstream.com/8380/stream
AppBin­nenko­rt beschik­baar voor de mobiele app voor iOs en Android.
Spo­ti­fyRadio Mart is ook op Spo­ti­fy te vin­den. Hier zullen we de nieuw­ste muziek van Radio Mart met je delen.
TuneInLuis­ter naar Radio Mart via TuneIn
Datum
maandag 2 augustus 2021
Tijd
19:00
- 20:00 uur
Locatie
Delen

Gerelateerd

Geen zoekresultaten gevonden.