Co-collectielab

Het co-col­lec­tielab onder­zoekt nieuwe meth­o­d­en van col­lec­tief beheer, gedeeld tussen instellin­gen én par­ti­c­ulieren. In het lab werken par­ti­c­uliere eigenaren van objecten, col­lec­ties en archieven samen met medew­erk­ers van pub­lieke archieven, musea en andere verza­mel- en beheersinstellingen.

Samen verken­nen ze hoe en waar din­gen het effi­ciëntst en op de meest dynamisch manier toe­ganke­lijk wor­den gemaakt voor een pub­liek. Daar­bij wordt reken­ing gehouden met verwachtin­gen en (on)mogelijkheden. Ook vin­dt in het co-col­lec­tielab afstem­ming plaats over de beteke­nis waarmee de din­gen wor­den ontsloten.

co-collectie lab imagine IC
co-col­lec­tie lab imag­ine IC

Het co-col­lec­tielab is een pro­fes­sioneel netwerk, waarin o.a. het Stad­sarchief Ams­ter­dam, OBA, Ams­ter­dam Muse­um en het RCMC met Imag­ine IC op zoek gaan naar een nieuwe bal­ans tussen collectiebeheers- en par­tic­i­patieve belan­gen. Behoud van con­text en biografie is daar­bij de inzet van alle part­ners in het lab.

Ook onder­zoeken de part­ners hoe we de belan­gen van par­tic­i­pan­ten én de formele eisen van beheer en behoud van erf­goedin­stellin­gen beter op elka­ar kun­nen afstem­men en hoe par­ti­c­ulieren en formele erf­goedin­stellin­gen samen een beheer­snetwerk van col­lec­ties kun­nen vormen.

Het co-col­lec­tielab is in 2016 door Imag­ine IC opgezet.

Delen

Alles over dit project

Zodra er projectactiviteiten zijn vind je ze hier.