De Kus: Re-Set

Welkom op de online ten­toon­stelling van De Kus: re-set! Hier tonen we het ver­haal over De Kus van Jeroen Hen­ne­man door mid­del van archief­ma­te­ri­aal en herin­ner­in­gen van bewoners. 

Vanaf 1982 was de sculp­tu­ur De Kus te bewon­deren in de Bijlmer. Het roman­tis­che beeld met haar zachte sym­bol­iek mid­den in een harde beton­nen omgev­ing, veroverde in korte tijd de harten van bewon­ers en bezoek­ers van de Bijlmer.

Nu in 2020, keert De Kus, na drie jaar afwezigheid en onzek­er­heid, terug in de Bijlmer. Vanaf 13 okto­ber zal de sculp­tu­ur weer in volle glo­rie te bewon­deren zijn, maar nu op een nieuwe plek — het Anton de Kom­plein. Voor deze gele­gen­heid hebben wij met de kun­ste­naar en buurt­be­won­ers gespro­ken over De Kus en haar beteke­nis voor de buurt. Daar­naast hebben we extra mate­ri­aal verza­meld met meer infor­matie over De Kus, haar kun­ste­naar en de his­torische context.

De ten­toon­stelling De Kus-reset inclusief het orig­inele mod­el van de kus was te zien bij Imag­ine IC t/m 31 decem­ber 2020. 

De sculp­tu­ur is nu in zijn volle glo­rie in de Poort (een paar minuten vanaf Imag­ine IC) te bewonderen.

Hier kun je luis­teren naar Manousha Zeege­laar Breeveld die de korte monoloog De gestolen kus voor­leest. De tekst is geschreven door Sacha Bron­wass­er, ter ere van de terug­keer van De Kus in Zuidoost. 
In dit frag­ment hoor je hoe doc­u­men­taire­maak­ster Leonie Wolters uit­zoekt wat er met De Kus gebeurd is en wat haar zo bij­zon­der maakt. 

Over de kunstenaar

Jeroen Henneman

Jeroen Hen­ne­man (1942) is een Ned­er­lands schilder, teke­naar, grafi­cus en beeld­houw­er. Hen­ne­man is geboren en geto­gen in Haar­lem en ging in 1959 naar het Insti­tu­ut voor Kun­st­ni­jver­heid in Ams­ter­dam. Hen­ne­man reis­de daar­na een aan­tal jaar door Zuid-Europa. Bij thuiskomst had hij ver­vol­gens geen zin meer om te stud­eren. Zijn liefde voor teke­nen bleef echter wel. Nadat hij zijn eerste tekenin­gen begon te verkopen, merk­te Hen­ne­man op dat hij een unieke sti­jl had.

Als beeldend kun­ste­naar werkt Hen­ne­man graag in opdracht. Naast De Kus heeft hij nog meer bek­ende pub­lieke werken achter zijn naam staan, waaron­der Het Wiel op het belast­ingkan­toor in Ams­ter­dam en De Schree­uw, te vin­den in het Oost­er­park in Ams­ter­dam en gemaakt ter nagedacht­e­nis aan de moord op Theo van Gogh.

© Varnafilm

Historisch overzicht Frankemaheerd en locatie De Kus

Dit artikel geeft een kri­tis­che analyse over de sloop van het kan­toor­com­plex op de Frankema­heerd. Het vertelt het ver­haal van ‘een archi­tec­tonisch bij­zon­der kan­toren­com­plex’ dat werd ‘uit­gegumd door sloop-nieuwbouw’ 

© Hans Mooren

Onthulling nieuwe locatie ‘De Kus’ 

De her­plaats­ing van het open­baar kunst­werk De Kus was op dins­dag 13 okto­ber 2020 live te zien via een livestream. Hieron­der kun je de reg­is­tratie terug kijken.