Educatief project: Keti Koti-scholenontbijt

Het keti Koti-scholenontbijt is een programma voor leerlingen uit groep 7 en 8 van verschillende Amsterdamse stadsdelen.

Educatief project: Keti Koti-scholenontbijt

Het keti Koti-scholenont­bi­jt is een pro­gram­ma voor leer­lin­gen uit groep 7 en 8 van ver­schil­lende Ams­ter­damse stads­de­len. Tij­dens het Keti Koti-scholenont­bi­jt ont­moeten leer­lin­gen van basiss­c­holen uit de ver­schil­lende stads­de­len elka­ar en staan ze samen stil bij de beteke­nis van Keti Koti, voor anderen en voor hen­zelf. Gedurende het pro­gram­ma leren de leer­lin­gen elka­ar ken­nen en wis­se­len ze ken­nis, emoties en betekenis­sen van Keti Koti met elka­ar uit.

Dit jaar vin­dt het ont­bi­jt plaats op 28, 29 en 30 juni 2023. Meer infor­matie over pro­gram­ma en voor­waar­den zijn te vin­den in het onder­staande aanmeldformulier.

Aanmelden 2024:

Mail naar educatie@imagineic.nl om deel te nemen aan het Keti Koti-scholenont­bi­jt van 2024. Inmid­dels is er geen plek meer voor het Keti Koti-scholenont­bi­jt van 2023. 

Het Keti Koti-scholenont­bi­jt is een ini­ti­atief van Imag­ine IC en vin­dt plaats in samen­werk­ing met Stu­dio Mei­boom, ROC Col­lege Cen­trum en de Rein­wardt Academie.

Bekijk hier het videoverslag van Keti Koti 2021 en 2022: 

Delen